Etiske regler for udstilling af malkekvæg

Målsætningen er at give udstillere af malkekvæg og øvrige involverede, ensartede regler samt klare retningslinjer for udstilling af dyrene.

Dyrskuets arrangør er den overordnede ansvarlig for de gældende regler og bestemmelser for at udstille kvæg. Udstillere og deres hjælpere er ansvarlige for at have kendskab til reglerne og at de efterleves. Er der mistanke om at reglerne ikke overholdes, skal dyreskueledelsen gøres opmærksom herpå. Henvendelsen skal ske skriftligt.

1. Regler og forskrifter for udstilling af kvæg
Et gennemarbejdet og ensartet sæt af regler og bestemmelser skal være med til at sikre, at konkurrencen sker på de samme vilkår for deltagerne og de(t) udstillede dyr.

Grundlæggende gælder det:
a) Raske dyr skal ikke behandles medicinsk, og syge dyr bør ikke blive udstillet.
b) De udstillede dyr skal udstilles så naturligt som muligt og uden brug af hjælpemidler, der ændrer på udseende af de udstillede dyr (se dog afsnit 2.1).
c) De gældende regler for dyrevelfærd skal altid overholdes.


Generelt
1. Ved at deltage i udstillingen har udstilleren accepteret at overholde disse regler og bestemmelser (se også afsnit 2) og accepterer at deltage i inspektioner, hvis der anmodes herom.
2. Udstilleren accepterer at følge instrukserne fra arrangørerne (herunder ringfolk og ledelse) på alle tidspunkter under udstillingen, inklusive instrukser i udstillingsringen, for at sikre en god og hurtig afvikling af bedømmelsen.
3. Beslutningen fra ledelsen er bindende, og hver enkelt udstiller skal acceptere og respektere denne beslutning.
4. Efter dyrenes indsyning og ankomst til udstillingspladsen, er det ikke tilladt at forlade udstillingsområdet, før udstillingen er endelig afsluttet. (Det er udelukkende dyrlægen, der kan give tilladelse til at forlade udstillingen i utide).
5. Vejledning vedrørende de veterinære krav; herunder ankomst -og afgangstider, transport af dyr og andre særlige spørgsmål, vil blive udleveret af arrangørerne separat på hver udstilling. Arrangøren forbeholder sig ret til at udpege dyr til yderligere klinisk undersøgelse efter bedømmelsen.
6. Såfremt dyr udpeges til yderligere undersøgelse, er det ikke tilladt at malke koen før undersøgelsen har fundet sted. Det er for at sikre, der ikke er sket nogen form behandling af dyret, som ikke er tilladt. Hvis koen skulle være malket ved undersøgelsen, er det ensbetydende med, at koen er diskvalificeret og alle øvrige dyr fra den pågældende udstiller. Koens resultat anerkendes ikke, og eventuelle præmier og titler vil være tabt.
7. Hvis en udstiller får udpeget et dyr til yderligere undersøgelse, vil udstilleren samtidigt blive orienteret om, hvor undersøgelsen finder sted. Undersøgelse foretages af en uvildig person der ikke er direkte berørt med selve udstillingen.
8. Udstilleren skal samarbejde med anmodninger / instrukser fra arrangørerne og lade dyret blive fotograferet.


2. Forberedelse af udstillingsdyr
Det overordnede princip er, at dyret er præsenteret så naturligt som muligt.

1. Det er dog tilladt, forud for præsentationen af det udstillede dyr, at:
a. vaske og klippe dyret
b. lave oprejsning af overlinie med hår (inkl. brug af lak), der er naturligt knyttet til sin egen hårsæk, dog max. 3 cm i længden
c. bruge en falsk hale
d. behandle dyr, bortset fra yveret, med et ikke-irriterende stof, for at forbedre farve eller glans i pelsen
e. klovbeskære
f. at smøre koens yver med creme

2. Det er ikke tilladt, at:
a. smøre koens yver så meget ind i creme eller andet så yveret fremstår glinsende og det drypper/løber ned på patterne
b. klippe / barbere ribben på koen
c. anvende lim eller lignede for at forsegle patterne eller for at ændre på patteplacering

Det er direkte diskvalificering, hvis der observeres Clear Magic, lim eller lignende på patter og yver.

Enhver form for overtrædelse af dette betyder diskvalifikation af dyret og alle øvrige dyr fra den pågældende udstiller. Ved blot den mindste mistanke forbeholder den disciplinære komite sig retten til at undersøge det mistænkte dyr og afvise dyret ved indgangen til ringen. Den disciplinære komite kan ligeledes under selve bedømmelsen bestemme om dyret skal til yderligere undersøgelse, se også punkt 1.6.


3. Anvendelsen af veterinærlægemidler og klager
Udgangspunktet for brug af veterinærlægemidler under udstillingen er, at kun dyrlægen på vagt
har ret til at afgøre, om et dyr skal behandles eller ej, og hvis ja, hvad den passende medicin er.
Vagthavende dyrlæge er den eneste person, som har ret til at behandle dyret.

Anvendelse og / eller være i besiddelse af medicin under hele arrangementet eller udstillingen er
forbudt for alle deltagere, fittere, besøgende eller nogen anden på udstillingen, med undtagelse af:
a. Oxytocin om nødvendigt ved malkning


4. Klager / Sanktioner
1. Afvisning af at deltage i en inspektion vil resultere i øjeblikkelig diskvalifikation af udstilleren og alle hans / hendes dyr.
2. Overtrædelse af de gældende regler og forskrifter, vil blive rapporteret mundtligt og skriftligt til bestyrelsen af udstillingen. Den disciplinære komité vil derefter overveje, hvilke sanktioner, der eventuelt skal gennemføres.
3. Hvis en overtrædelse af regler og forskrifter anses for at have fundet sted, kan dyret og / eller udstilleren diskvalificeres fra yderligere konkurrencer af arrangørerne. Diskvalifikation kan også finde sted indtil fem måneder efter udstillingen, hvor det pågældende dyr vil blive fjernet fra listen over resultater, og præmierne og eventuelle tildelte titler vil være tabt.
4. Eventuelle yderligere sanktioner og konsekvenser for deltagelse for den pågældende udstiller på
kommende udstillinger fastsættes ved skøn i disciplinærudvalget.
5. Disse regler og bestemmelser gælder for udstillerens (inkl. hjælperes) ageren, såvel som for dyrets forberedelse. Enhver ageren af udstillere og hjælpere i form af intimidering eller fornærmelse over for medlemmer af skueledelsen, dommeren og udstillerkollegaer vil blive sanktioneret.Tillæg til regler ved udstilling af kvæg:
Bilag A:
Det følgende er eksempler på procedurer og praksis, der er uacceptable.

Følgende er forbudt:
- Fyldning af yveret på nogen anden måde end naturligt produceret mælk i en eller alle kirtler
- Behandling af patterne, både indvendig og/eller udvendig, for at ændre den naturlige position.
- Indførelse af eventuelle materialer / stoffer under huden med det formål at ændre den naturlige
fremtoning eller udseende af dyrets krop eller hår.
- Brug af en næsering, tov, kabel, wire eller andet materiale gennem næseskillevæggen på hundyr
- Yverbåndet må ikke fremhæves ved hjælp af et fint reb eller andet (roping)
- Behandling af yveret og / eller patter med Final Mist eller ethvert andet stof
- Brug af hjælpemidler beregnet til at stimulere blodcirkulationen i yveret (strøm)
- Indgivelse af substanser og stoffer (oralt eller via rektum eller vagina) til at ændre det naturlige
udseende på dyret
- Tæt forbinding af hævelse i hasen, medmindre dette er godkendt af den officielle dyrlæge.
- Andre tilskyndelser eller fysiske ændringer, som ifølge opfattelsen hos det disciplinære udvalg kan føre til en unaturlig præsentation af et dyr eller give en fordel til dyret.

Bilag B:
Følgende er eksempler på mulige inspektioner:
- En ultralydsundersøgelse af yveret
- Blodprøver, gødningsprøver, urinprøver og mælkeprøver
- Fysisk kontrol af forhold, herunder den naturlige position af patterne og overlinie
- Inspektioner for at fastslå, om udstilleren har nogen veterinærmedicin i hans / hendes besiddels

Andre har også kigget på...